تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
      پایگاه اطلاع رسانی آموزش راهنمایی آموزش و پرورش گرگان ()
وظایف معاون آموزشی مدارس نویسنده: - یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩

-همکاری بامدیرمدرسه واشتراک مساعی درانجام وظایف مربوطه .

-هم کاری بادیگرمعاونان مدرسه درانجام وظایف مربوط .

-ایجادهماهنگی وتقسیم کاربراساس شرح وظایف بادیگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدیر.


-تمهیدمقدمات وایجادامکانات لازم درزمینه ی اجرای برنامه های صبحگاهی وبرگزاری نماز جماعت ومراسم مذهبی ملی واقدام دررفع نارسائی هاوکمبودهای احتمالی دراین زمینه .

-نظارت ومراقبت مستقیم برنحوه ی رفتاروحرکات وطرزپوشش دانش آموزان درمدرسه وخارج

ازمدرسه درخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دخترونظارت بررعایت آن از سوی کارکنان ودانش آموزان .

-برنامه ریزی و اقدام در جهت  حفظ نظم کلیه امور در  مدرسه .

-هم کاری بامدیرمدرسه درتنظیم جدول درسی هفتگی قبل ازشروع سال تحصیلی جهت نصب درکلاس وارائه به دبیران .

-کوشش وتلاش مستمردرجهت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان ودانش آموزان مدرسه و آشناکردن دانش آموزان بامسائل مذهبی واخلاقی وترغیب آنان دراین زمینه .

شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری دارندواقدام درجهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذی ربط بااطلاع مدیرمدرسه .

بررسی وثبت حضوروغیاب کارکنان مدرسه ودانش آموزان دردفاترمربوط وارائه ی گزارش به مدیرمدرسه ونیزاعلام به موقع حضوروغیاب دانش آموزان به اولیاء آنان .

-شرکت درشوراهاوگروه های پرورشی آموزشی بانظرمدیرمدرسه وهم کاری دراجرای برنامه هاو خط مشی های اجرائی مصوب .

-اتخاذتدابیرلازم برای اداره ی کلاس درغیاب معلمان باهم کاری سایرکارکنان واحدآموزشی .

هم کاری بامدیرومعلمان درموردتجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی ازنحوه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان واعلام مواردبه اولیاء آنان درصورت لزوم .

-حضوردرمدرسه حداقل نیم ساعت قبل زاآغازکارروزانه وقبل ازحضوردانش آموزان ومادامی که برنامه فعالیت های آموزشی ، پرورشی وجنبی درجریان است .

-ایجادهماهنگی وتقسیم کاربراساس شرح وظایف بادیگرمعاونین مدرسه باتوّجه به نظرمدیر .

-نظارت وهم کاری درامرثبت نام وتنظیم دفاترآمارواموال،امتحانات ونگهداری سوابق واسنادومدارک -تهیه وتنظیم گزارش های لازم ازوقایع واتفاقات جاری درمدرسه وارائه به مدیرمدرسه .

-نظارت برحسن اجرای وظایف دیگرکارکنان مدرسه وهم کاری باآنان درحسن اجرای برنامه ها .

مراقبت درحفظ نظافت ووضع بهداشتی وایمنی مدرسه ودانش آموزان واعمال کوشش های مستمربه منظورپیش گیری ازبروزضعف وکمبوددراین زمینه هاوچاره جوئی نارسائی هادرهر موردوفراهم کردن موجبات کمک های اولیّه ودرمان درمواردلازم .

-مراقبت برفعالیت های آزاددانش آموزان درساعات تفریح ومواقع دیگرباکمک مربیان ومعلمان .

-نظارت برکاروفعالیت های خدمت گزاران(سرایدارودیگرعوامل خدماتی مدرسه) .

-تهیه وتنظیم برنامه ی امتحانات وهم کاری دربرگزاری آن وثبت نمرات واعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء آنان درموعدمقرر .

-معرفی دانش آموزان سال سوم برای امتحانات نهایی بانظرمدیرمدرسه به اداره  آموزش وپرورش.

-تهیه ی پیش نویس گزارش هاومکاتبات مربوط .

-به عهده گرفتن وظایف کادراداری مدرسه درغیاب آنان برحسب مورد .

-انجام کلیه ی امورمدرسه درغیاب مدیربراساس اختیارات تفویض شده .

-اقدام به ایجادمحیطی کاملاً مساعدبرای رشدفضایل اخلاقی براساس ایمان به خداوتقوی وشکوفا- شدن استعدادهاوپیش گیری ازنفوذآفات فکری واخلاقی .

-هم کاری لازم درزمینه ی ارسال به موقع نمرات امتحانی وپرونده ی تحصیلی دانش آموزان انتقال یافته پس ازبررسی وکنترل واطمینان ازصحت مندرجات آن .

-نظارت وهم کاری ومراقبت دراستفاده ازوسایل کارگاهی وآزمایشگاهی وکمک آموزشی وثبت

 فعالیت های انجام شده ازسوی معلمان دردفاترمربوط واعمال میزان پیشرفت فعالیت معلمان در رزشیابی دراین زمینه .

-حضوردرمدرسه درکلیه ی اوقات رسمی طول سال تحصیلی وتعطیلات فصلی طبق مقررات ودستور العمل های صادره ازسوی وزارت آموزش وپرورش .

-پاسخ گویی به سوالات مراجعه کنندگان درارتباط باامورمربوط .

-انجام سایرامورارجاعی مربوط عنداللزوم .

  درخواست اضافه کار ()
مطالب اخیر شروع سال تحصیلی یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ اعلان امتیازات دبیران راهنمایی امتیازات نهایی رشته حرفه وفن خواهران امتیازات رشته زبان انگلیسی برادران امتیازات رشته علوم اجتماعی برادران امتیازات دبیران رشته علم تجربی برادران امتیازات نهایی رشته ادبیات برادران امتیازات نهایی رشته هنر برادران امتیازات نهایی رشته حرفه وفن برادران
دوستان من گروه تخصصي آموزش حرفه و فن شهرستان گرگان مديريت آموزش وپرورش شهرستان گرگان مدرسه راهنمايي دخترانه ستارگان گروه آموزشي ادبيات گرگان آموزش راهنمايي وزارت وزارت آموزش وپرورش سنجش وزارت مجتمع آل محمد وزارت آموزش و پرورش مدرسه راهنمايي آزادي گروه آموزشي رياضيات گرگان مدرسه راهنمايي ميرزاي شيرازي 2 گروه راهنمایی و هدایت تحصیلی گلستان اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من